Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

R A P O R T Drukuj
wtorek, 24 listopada 2015 13:36

R A P O R T

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie kryteriów naboru do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów


Konsultacje z mieszkańcami zostały przeprowadzone w celu poznania i zebrania opinii na temat kryteriów naboru do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów, w tym wskazania, stopnia ważności każdego z proponowanych w ankiecie kryteriów.

Do udziału w konsultacjach zaproszeni byli pełnoletni mieszkańcy gminy Knurów.


Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach: od 19 października 2015 r. do 30 października 2015 r.


Zaproszenie do konsultacji wraz z formularzem ankiety umieszczone zostało na stronach internetowych, Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie, Urzędu Miasta Knurów, przekazane przez prasę lokalną, przesłane drogą elektroniczną do wszystkich miejskich i powiatowych szkół i placówek oświatowych oraz do wszystkich publicznych i niepublicznych przedszkoli, i niepublicznego punktu przedszkolnego, mających siedzibę w Knurowie.

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy Knurów otrzymali możliwość przekazania swoich opinii i uwag drogą elektroniczną, tradycyjną lub osobiście w siedzibie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.

 

Więcej…
 
Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, odpracowywanych w wyznaczone soboty w roku szkolnym 2015/2016 Drukuj
piątek, 30 października 2015 08:39

 

Placówka

Dzień wolny

Odpracowany

MSP-1

2 maja 2016 r.

2 kwietnia 2016 r.

27 maja 2016 r.

21 maja 2016 r.

MSP-2

4 stycznia 2016 r.

16 stycznia 2016 r.

5 stycznia 2016 r.

7 listopada 2015 r.

2 maja 2016 r.

21 maja 2016 r.

27 maja 2016 r.

4 czerwca 2016 r.

MG-1

2 maja 2016 r.

2 kwietnia 2016 r.

27 maja 2016 r.

4 czerwca 2016 r.

MG-2

27 maja 2016 r.

4 czerwca 2016 r.

MG-4 2 maja 2016 r. 2 kwietnia 2016 r.
27 maja 2016 r. 4 czerwca 2016 r.

ZS-P

2 maja 2015 r.

7 listopada 2015 r.

27 maja 2015 r.

21 maja 2015 r.

ZS-1

4 stycznia 2016 r.

14 listopada 2015 r.

5 stycznia 2016 r.

9 stycznia 2016 r.

2 maja 2016 r.

19 marca 2016 r.

27 maja 2016 r.

9 kwietnia 2016 r.


*Zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432, ze zm.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia (szkoły podstawowe – do 6 dni, gimnazja – do 8 dni; są to dni, w które odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych oraz dni, w których wolne od zajęć uzasadnione jest organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej), dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

Dyrektor szkoły o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien poinformować uczniów, rodziców i nauczycieli w terminie do 30 września.

 
Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie kryteriów naboru do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów Drukuj
piątek, 16 października 2015 12:04

 

Szanowni Państwo, począwszy od roku szkolnego 2015/2016 znowelizowana ustawa z 7 września z 1991 r. o systemie oświaty wprowadziła nowe zasady rekrutacji do przedszkoli. Przy przyjęciu do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach i innych form wychowania przedszkolnego, zwanych dalej przedszkolami bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc, w I etapie postępowania rekrutacyjnego muszą być uwzględnione kryteria ustawowe, które wynikają z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym, a mianowicie: wielodzietność rodziny (t.j. co najmniej troje dzieci), niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z jego rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Więcej…
 
Nauczyciele z nagrodami od prezydenta miasta [ZDJĘCIA, FILMY] Drukuj
środa, 14 października 2015 17:01

18 nauczycieli, w tym 7 dyrektorów placówek oświatowych nagrodził Prezydent Miasta Adam Rams. Wyróżnienia wręczono podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się 14 października 2015 r. w domu przyjęć Protos w Knurowie. Nagrodzone zostały również palcówki oświatowe wyróżniające się osiągniętymi wynikami dydaktycznymi oraz szczególnym zaangażowaniem w wychowanie i edukację najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Dzień ten był także okazją do złożenia gratulacji osobom wyróżnionym Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli się między innymi Jadwiga Króliczek – dyrektor gliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach, Krystyna Szumilas – poseł na Sejm RP, dyrektorzy szkół i przedszkoli w Knurowie, przedstawiciele oświatowych związków zawodowych, nagrodzeni byli i obecni pracownicy oświaty oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Uroczystościom towarzyszyły występy artystyczne w wykonaniu dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 7 pod kierunkiem Gabrieli Dudzińskiej oraz uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół nr 1 w Knurowie pod kierunkiem Aliny Długosz.

Więcej…
 
Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego Drukuj
wtorek, 25 sierpnia 2015 08:08


 

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach wydała zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej http://www.wsse.katowice.pl/index.php?c=article&id=82

 
Wakacyjne remonty w naszych placówkach Drukuj
poniedziałek, 24 sierpnia 2015 12:56


Podczas letnich wakacji przeprowadzanych jest szereg remontów knurowskich placówek oświatowych. Prace zaplanowano w prawie wszystkich miejskich szkołach i przedszkolach – ich łączny koszt przekroczy 1.355.000 zł. Dzięki temu nasze placówki edukacyjne będą nie tylko nowocześniejsze i piękniejsze, ale przede wszystkim bardziej przyjazne najmłodszym mieszkańcom Knurowa.


Więcej…
 
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 Drukuj
środa, 12 sierpnia 2015 08:47

UWAGA RODZICE!!!

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

 


Do kogo kierowana jest pomoc?


W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do:

 • uczniów klasy III szkoły podstawowej, uczniów  klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
 • uczniów klasy IV technikum
 • uczniów :
  • słabowidzącym,
  • niesłyszącym,
  • słabosłyszącym,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych.

 

Więcej…
 
„DOPALACZE” - INFOLINIA Drukuj
czwartek, 23 lipca 2015 09:03

W związku z licznymi przypadkami zatruć substancjami psychoaktywnymi oferowanymi jako tzw. „dopalacze”, Główny Inspektor Sanitarny uruchomił bezpłatną infolinię pod numerem 800 060 800.

Infolinia daje możliwość uzyskania informacji o negatywnych skutkach zażywania „dopalaczy” oraz o możliwości leczenia zatruć spowodowanych tymi substancjami. Pod wskazanym numerem rodzice, którzy podejrzewają, iż ich dzieci zażywają „dopalacze” mogą uzyskać fachową pomoc. Infolinia daje też możliwość przekazania informacji, mogące ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi substancjami.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 18