Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Informacja o dowozie DDDS
Drukuj Email

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH


Gmina Knurów zapewnia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka, w których realizują obowiązek szkolny i nauki. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), zwana dalej ustawą.


Z BEZPŁATNEGO DOWOZU MOGĄ KORZYSTAĆ:

1)    dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);

2)    dzieci w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

3)    dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

4)    dzieci realizujące obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

5)    dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a)    24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b)    25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (art. 39 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 36 ust. 17 ustawy).FORMY DOWOZU

Rodzic wnioskujący o bezpłatny dowóz dziecka wybiera jedną z form dowozu na rok szkolny:

1)    dowóz zbiorowy zorganizowany przez Gminę Knurów,

2)    dowóz indywidualny, tj. zwrot kosztów przewozu dziecka na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem a Gminą Knurów.

Ustawa nie przewiduje zwrotu kosztów dowozu za przejazd komunikacją miejską, dlatego nie ma możliwości ubiegania się o tego typu rekompensatę.WYLICZENIE ZWROTU KOSZTÓW DOWOZU

Rodzic, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zwrotu kosztów dowozu, za jeden dzień przewozu dziecka otrzyma kwotę wynikającą ze wzoru wskazanego w art. 39a ustawy.

gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Powyższy wzór wskazuje na trzy różne sytuacje:

1)    a = b à placówka dziecka znajduje się na trasie rodzica z domu do pracy à rodzicowi nie przysługuje zwrot kosztów;

2)    a > b à dowożąc dziecko po drodze do pracy zwiększa się liczba kilometrów à zwrot kosztów przysługuje jedynie za zwiększoną liczbę kilometrów;

3)    b = 0 à rodzic nie pracuje à zwrot kosztów przysługuje za przejazd z domu do placówki oświatowej i z powrotem.

Średnia cena jednostki paliwa (litera c we wzorze) w roku szkolnym 2019/2020 określona została w Uchwale Nr XVIII/226/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Knurów w roku szkolnym 2019/2020 i wynosi:

1) benzyna – 4,91 zł/l;

2) olej napędowy – 4,97 zł/l;

3) LPG – 2,28 zł/l;

4) prąd – 2,69 zł/kWh.


WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA

Wzór wniosku można otrzymać w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie, miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych oraz Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie. Formularz można również pobrać ze strony internetowej www.knurow.edu.pl (zakładka „dowóz dzieci do szkół, do pobrania”).

Do wniosku należy załączyć:

1)    aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

2)    potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka, wydane przez dyrektora placówki;

3)    skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych).

Wniosek należy złożyć w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12. Rodzicie dzieci uczęszczających do Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie oraz Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie, mogą również składać wnioski za pośrednictwem ww. placówek.

Rodzice zainteresowani zorganizowaniem dowozu przez Gminę Knurów proszeni są o złożenie wniosku w terminie do 31 maja na kolejny rok szkolny. W przypadku pojawienia się konieczności dowozu dziecka w trakcie roku szkolnego, wniosek można złożyć w dowolnym terminie.


DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12 (pokój 315) oraz pod numerem telefonu 32 441 97 47. Osobą prowadzącą sprawę dowozu jest specjalista MCE – pani Dorota Zadroga.


Wersja PDF