Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Informacje - Wyprawka Szkolna
Drukuj Email

PK-A/AB/4145/01/2019                                                                                   Knurów, 14 czerwca 2019 r.
RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2019 r.

„WYPRAWKA SZKOLNA”

I N F O R M A C J A

DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH / OSÓB PROWADZĄCYCH RODZINNY DOM DZIECKA, KTÓRYCH DZIECI REALIZOWAĆ BĘDĄ OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KNURÓW

Gmina Knurów, w imieniu której działa Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie (MCE) informuje, że w 2019 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, podnoszenie jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększenie ich szans edukacyjnych.

„Wyprawka szkolna” to pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, i w roku 2019 jest udzielana uczniom:

1)    słabowidzącym,

2)    niesłyszącym,

3)    słabosłyszącym,

4)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)    z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

7)    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 2245), którzy w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczać będą do:

1)    branżowej szkoły I stopnia,

2)    klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

3)    klas I-III dotychczasowego liceum ogólnokształcącego prowadzonym w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

4)    klasy I pięcioletniego technikum,

5)    klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

6)    szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach,
w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym do:

1) klasy II i III branżowej szkoły I stopnia,

2) klas II-IV dotychczasowego technikum czteroletniego prowadzonych w pięcioletnim technikum.


Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego,
o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. b ustawy o systemie oświaty będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym do:

1) klasy I branżowej szkoły I stopnia,

2) klasy I technikum pięcioletniego,

3) klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,

4) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.


Maksymalne kwoty udzielanej w ramach programu pomocy dla poszczególnych grup uczniów, zgodnie z projektem rozporządzenia przedstawia poniższa tabela:


Lp.

Grupa uczniów

Maksymalna kwota dofinansowania

1.

dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klasy I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

do 225,00 zł

2.

dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczającego do branżowej szkoły I stopnia;

do 390,00 zł

3.

dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczającego do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klasy I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum

do 445,00 zł


Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania,
i materiałów dydaktycznych jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.


Wnioski proszę składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020, w terminie do 6 września 2019 r.


Wzory wniosków o dofinansowanie dostępne będą w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie, w szkołach ponadpodstawowych na terenie Gminy Knurów oraz w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie (MCE), al. Lipowa 12 (pokój nr 315) i na stronie www.knurow.edu.pl.

Informacje na temat programu można uzyskać pod nr telefonu 32 235 27 02.
(-) Anna Misiura

Dyrektor
Miejskiego Centrum Edukacji
w Knurowie